Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

ekonom matem

Наведені економіко-математичні моделі, що використовуються у управлінні та економіці. Розглядаються деякі статистико-математичні методи аналізу в управлінні виробництвом, вказані основні проблеми розробки багатокритеріальних оптимізаційних моделей, наведена методика розробки числових оптимізаційних моделей.Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці».

Рекомендовано методичною Радою факультету аграрного менеджменту НУБіП України

Укладач: канд. екон. наук, доц. З.О. Жадлун,

Рецензенти: доктор екон. наук, проф. Н.І.Костіна

                         канд. екон. наук, доц. М.Г.Садко

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba