Лінгвістичні моделі дискусу публічних виступів

lingvist model

У монографії досліджено актуальну проблему публічного спілкування в глобалізованому лінгвокультурному просторі, розв’язання якої здійсню- ється за допомогою огляду вузькофахових і міждисциплінарних студій з риторики, класифікації типів публічних виступів та моделювання комп- лексу ораторських стратегій мовотворення публічного дискурсу різних функціонально-прагматичних типів з урахуванням настроїв і потреб ауди- торії. При цьому дискурс публічного мовлення розглянуто як культурно зумовлене явище, а це диктує необхідність врахування взаємодії націо- нально зумовлених ментальних кодів комунікантів, просодичних параме- трів мовлення та особливостей соціокультурного контексту. Розкриваючи механізми масового впливу за допомогою класичних ка- нонів риторики – логосу, пафосу та етосу, автор озброює читача новим концептуальним баченням проблеми прихованого впливу, а отже, відкри- ває шляхи й можливості протистояти маніпуляції. Книга адресована фахівцям у галузі філології, а також широкому загалу – тим, кому не байдужа риторика як наука і мистецтво порозуміння.

© Я. Р. Федорів, 2010

© НаУКМА, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba