Правові основи формування державного бюджету україни

prav osnov form

У монографії проаналізовано методи формування державного бюджету та визначено оптимальні з них, які можуть застосовувати- ся в умовах сьогодення, окреслено принципи та етапи формування державного бюджету, розмежовано етапи формування державного бюджету – як фінансового плану та як законодавчого акту, з’ясовано момент коли закон про державний бюджет України набуває правових атрибутів, розкрито умови розділу доходів державного бюджету на групи, запропоновано шляхи удосконалення деяких існуючих класи- фікацій, подано класифікацію доходів державного бюджету за новими критеріями. Особливу увагу приділено формулюванню змістовного та повного поняття «державний бюджет України». З урахуванням прак- тики застосування національного законодавства, що регулює питання відповідальності за бюджетні правопорушення та зарубіжного право- вого досвіду з цього питання, розроблені конкретні пропозиції по удо- сконаленню правового регулювання відповідних відносин. Розрахована на наукових працівників, працівників органів за- конодавчої та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів правових спеціальностей, юристів-практиків, а також інших осіб, перед якими постають питання формування державного бюджету. © Чвалюк А. М., 2011 © КНТ, 2011

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba