Спеціальні історичні дисципліни

spec ist dysc

Посібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) історичних дисци- плін. Його головне завдання – якомога більше сприяти вироблен- ню у студентів практичних навичок роботи із джерелами упродовж обмеженого в часі розгляду відповідних тем. Тож тут запропонова- но не так набір абстрактних теоретичних знань, як аналіз конкрет- них ситуацій спілкування зі «свідками минулого», базованих на досвіді істориків-практиків.

© НаУКМА, 2010

© М. Яременко, 2010

© Д. Виговський,

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba