Версії світу: сучасна художня проза

versii svity

Мета навчального посібника полягає у розвитку англомовної комунікативної компетенції на основі філологічного аналізу художнього тексту. До кожного тексту пропонується система завдань, орієнтована на вдосконалення фонетичної, граматичної та лексичної компетенцій студентів і засвоєння ними лінгводидактичних принципів роботи з художніми текстами. Особлива увага приділяється професійній спрямованості навчання англійської мови майбутніх філологів і викладачів англійської мови. Оригінальні теми проектів для самостійної роботи і творчі письмові завдання сприяють розвитку аналітичного мислення студентів та їх вміння аргументувати власну думку в усній та письмовій формах, вести дискусії, враховуючи лінгвокогнітивні та дискурсивні властивості сучасної англомовної комунікації.

© Л. Ф. Присяжнюк,

С. М. Співак,

О. В. Тихомирова, 2011

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba